کنترل زبان انسان متقی

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • فرموده اند: متقین وقتی صحبت می کنند حرف غلط و خطا نمی زنند حرفشان صحیح و درست است. اول فکر می کنند که حرفی که می خواهند بزنند صحیح است یا ناصحیح. اگر غلط است نمی زنند و اگردرست است می زنند و از مشکلاتی که حرف غلط به بار می آورد مصون و محفوظند.
  • زبان نعمتی است بسیار بزرگ در دهان انسانها اما همه ی انسانها آنگونه که باید از زبان استفاده کنند نمی کنند بلکه خیلی ها سوء استفاده می کنند. دروغ فحاشی تهمت و غیبت و….. که گناه زبان است.
  • اما انسانهای متقی هر حرفی که می زنند جز حرف حساب و زیبا حرفی نمی زنند. خبر از واقع می دهند راست می گویند. بیان می کنند صحیح بیان می کنند.
  • انسان در برابر نعمت زبان مسولیت سنگینی دارد و در به کار بستن زبان آن مسولیت سنگین را باید رعایت کند. لذا وقتی حرف می زنند اول فکر می کنند بعد حرف می زنند.
  • امیرالمومنین در همین کتاب فرمودند: زبان انسان مومن بعداز قلبش است. اول قلب فکر می کند این حرفی که می خواهد بگوید درست و صحیح است؟ آثار بد ندارد؟ آن وقت بیان می کند. اما زبان منافق قبل از قلبش است. اول می گوید بعد می بیند که خطری پیش آورد بعد پشیمان می شود.
  • بنابراین خدا این نعمت را به انسان متقی داده است که اول فکر می کند سبک سنگین می کند که این حرف درست است یا نادرست، سپس در میزان عقل و شرع و در این زمان و مکان مفید و موثر است یا نه؟ اگر مفید است بر زبان می آورد و الاّ سکوت اختیار می کند.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به کنترل زبان انسان متقی امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...