مرحله ابتدایی شروع تهذیب

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • بحث در این بود که انسان می خواهد اخلاقش را عوض کند و خود را اصلاح کند دنبال نقشه ی راه می گردد، از کجا آغاز کند و چه کند که رسیدیم به این آیه” انّ الله لاغیّروا ما بقومه حتی غیّروا ما ….” “ما بانفسهم” تغییرش دست انسان است. خب “ما بقوم” تغییرش دست خداست. ما نمی توانیم تصرفی در “مابقوم” کنیم چون حوزه ی تصمیمات الهی است.
  • می توانیم در “ما بانفس” تلاش کنیم چون حوزه ی واگذار شده ی ماست. طبیعتاٌ دلتان می خواهد مصداقی از “ما بقومه و ما بانفسه” را به واضح مشاهده کنید می رسید به این آیه “ایاک نعبد و ایاک نستعین” عبادت کردن خدا منحصراٌ، یعنی اخلاص. خالص شود انسان در اطاعت و استعانت از خدا و چشمش به دست مخلوق نباشد. این “تغیرو ما بانفسهم” هست. می تواند ما بانفسش را از ریاکاری به اخلاص بیاورد. از اطاعت مخلوق به اطاعت خالق بیاورد. از چشم به دست مخلوق به چشم به دست خالق بیاید. خدا در انسان توانایی تغییر آن را داده است.(مابانفسهم)
  • بعد از ایاک نستعین، می گوید ما را به راه راست هدایت کن. این هدایت فقط به دست خداست، این “مابقوم” هست. مابانفس را عوض کن تا ما بقوم عوض شود.
  • اگر مابانفس را خراب کردی ما بقوم خراب می شود. اگر به جای اطاعت خدا اطاعت خودت یا دیگران را گرفتی هدایت از چنگت خارج می شود.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به مرحله ابتدایی شروع تهذیب امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...