فوائد مادی و معنوی تقوا

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • یکی از خطبه های حضرت که به خاطر تناسب با خطبه ی متقین به عرضتان می رسانم در مورد فوائد مادی و معنوی تقوی است که می فرمایند: ای بندگان خدا شما را به تقوی سفارش می کنم اینکه در برابر فرمان خدا مخالفت نکنید. امرش را اطاعت کنید و نهیش را ترک کنید. زیرا تقوی حقی است از خدا بر دوش شما.
  • چرا انسان باید گوش به فرمان خدا باشد؟ زیرا همه چیزت از آن خداست. قبل از اینکه تو مالک چیزهایت باشی خدا مالک آنها بوده حتی هستی و وجودت. در مقابل این همه بخشش و برطرف کردن نیازمندیها در طول عمر، این حق را خدا دارد که وقتی به تو فرمان می دهد و به نفعت هم هست گوش به فرمانش دهی.
  • فرمان خدا به نفع خدا نیست زیرا که نیازی به این دستورات ندارد.
  • من انسان هستم که اگر گوش به حرف خدا ندهم هم زندگی مادی و هم زندگی معنویم خراب می شود. بنابراین در هردو بعد به نفع خود من است که مطیع باشم.
  • متقابلاٌ خدای متعال در عین اینکه مالک همه چیز ماست و از این طریق بر ما حق دارد اگر گوش به حرفش دهیم فرموده شما هم متقابلاٌ بر من حق پیدا می کنید.
  • در قرآن کریم خداوند متعال متذکر این حق بنده بر خدا شده و فرموده اند اگر چنین و چنان کنی من هم در مقابل برای تو چنین و چنان می کنم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به فوائد مادی و معنوی تقوا امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...