دعوت فکر انسان به گناه و معصیت

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • خواطری که به قلب وارد می شود به دو دسته ی شیطانی و ملکی تقسیم می شد. آن قسمت از خواطر که انسان را به عوالم قرب و معنا سوق می دهد آنها را خواطر و القائات ملکی می گویند. و آن قسمت از خواطر که به قلب می آید و قلب را در جهت خلاف مقصد قرار می دهد خواطر شیطانی و نفسانی نام دارد.
  • خواطر نفسانی دو صورت دارد یکی حدیث نفس که در خصوص عقائد پیش می آید که نمی شود جزء مهلکات به حساب آورد. صورت دوم خواطر نفسانی عبارت است از آن قسمت از خواطر که مربوط به معصیت و گناه است و آنچه خدا و رسول نهی کرده اند.
  • خواطر نفسانی در این قسم، انسان را دعوت به گناه و معصیت می کند که خودش دارای تقسیماتی است. قسمتی از آن بدون اختیار انسان است که رغبتی به گناه بدون اختیار به سراغ انسان می آید.
  • این نوع خواطر که خارج از اختیار انسان است در برزخ و قیامت مؤاخذه ندارد. گرچه بود و نبودش با هم یکی نیست.
  • در آیه ی 284سوره ی بقره می فرماید: همه چیز تحت ملک و تصرف خداست. شما آنچه را که در باطن دارید ظاهر کنید یا نکنید خدا آن را به حساب خواهد آورد. هرکه را خواست مورد مغفرت قرار می دهد و هرکه را خواست عذاب می کند( این آیه روی این موضوع شهود دارد که آنچه در باطنتان هست خدا روی آن حساب باز می کند. لذا این آیه که نازل شد یاران رسول الله از این آیه به وحشت افتادند که خواطری غیر اختیاری به قلب وارد می شود که به آن راضی نیستیم باید چه کار کنیم. تا اینکه این آیه نازل شد: لایکلف الله نفس الاّ وسعها.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به دعوت فکر انسان به گناه و معصیت امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...