تقرب الهی با ادخال سرور در قلب مومنین

دریافت صوت

گزیده متنی بخشی از محتوای این درس اخلاق:

  • سالک الی الله از همان زمان که شروع می کند به طریقت سلوک، اگر موفق باشد گاهی در حال انبساط است و گاهی در حال انقباض، گاهی قبض پیش می آید و گاهی بسط و هر دو پیش برنده ی سالک هستند و هر دو از جانب حق است.
  • گاهی سالک یک حالت کشش و انبساط روحی در مقام عمل می بیند و خودش را هم موفق می بیند راه را بر روی خود باز می بیند و مدام ذوق می کند. گاهی این انبساط به عللی از بین می رود. سالکین بیشتر حالت انبساط را دوست دارند مخصوصاً در ابتدای راه. بعدها انسان روشن تر می شود و اختیار ازش سلب می شود و امر را به خدا می سپارد و دیگر هرچه از قبض و بسط پیش آید از همان خوشش می آید.
  • یکی از عللی که این حالت را در قلب سالک نزدیکتر می کند همین ادخال سرور در قلب مومنین است.
  • اگر سالک در ابتدای راه، خود را خسته دید و ذوق درونی از بین رفت و حال پیشرفت نداشت
    و خواست این حالت از بین برود از راه ادخال سرور در قلب مومن وارد شوید.
  • ادخال سرور در قلب مومن به چه صورتهایی باید باشد؟ از این گاهی برداشت بد می شود و سالک در مقام عمل این موضوع را طوری پیاده می کند که نه تنها نتیجه ی مطلوب نمی برد بلکه نتیجه ی عکس می برد. بعضی از عوام و البته بعضی سالکین فکر می کنند تا مومنی را می بینند باید شروع کنند به گفتن هجویات و حرفهای چرت و چرت تا باعث خنده ی طرفشان شوند.
  • خب قبلاً گفته بودیم که بی جا حرف زدن از مهلکات است برای سالک
    و در اینجا یک مهلک را به جای یک منجی انجام می‌دهد که هیچ مطلوب نیست.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به تقرب الهی با ادخال سرور در قلب مومنین امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...