آشنایی سخن الهی برای فطرت انسان
  • افلا تذکرون، اگر این مطلب را خوب بررسی کنید گذشته از برهان وجدان هم هست. ما حرف بیگانه نمی زنیم حرفی که در درون شما آشناست. بالخره صدای آشنا می آید نه صدای بیگانه. گاهی آدم یک صدایی را می شنود بعد می بیند از صدای دوستان اوست. پشت در هست ولی آشناست.
  • فرمود همه ی این آیات آشناست برای شما. حرف بیگانه ای نیست. منتهی شما اینها را دفن کرده اید در بین اغراض و غرائض، صدایش به گوش شما نمی رسد وگرنه ما چیز بیگانه ای نگفته ایم که تحمیل بشود.
  • بسیاری از آیات دارد که این را برای تذکره و یادآوری قرار دادیم آیا کسی هست که یادش بیاید مثل سوره ی قمر که ترجیح بندش مانند سوره ی الرحمن است.
  • پس برهان مسآله یک طرف است و تذکره ی مطلب یک مطلب دیگر است. این جمع بین وجدان و برهان است که شما در درونتان هست و ما آمدیم این را احیاء کردیم.

ویدئوهای اخلاقی بیشتر در آپارات ندای تهذیب
درس های اخلاقی سایت معاونت تهذیب حوزه
مشاهده موارد بیشتر از فیلم های کامل دروس اخلاق

به آشنایی سخن الهی برای فطرت انسان امتیاز دهید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
Loading...