آموزش صحت قرائت نماز

همه A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ghasemi7 (1).m4v_snapshot_00.53.364
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
تلفظ حرف واو-1.mp4_snapshot_00.43.918
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
ضمه-1.mp4_snapshot_00.52.473
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
فتحه-1.mp4_snapshot_00.52.007
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
ghasemi10.m4v_snapshot_00.52.830
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
ساکن-1.mp4_snapshot_00.48.964
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
کسره-1.mp4_snapshot_00.50.259
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
تلفظ حرف عین2-1.mp4_snapshot_00.54.247
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
تلفظ حرف ذال.mp4_snapshot_00.56.094
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
ادغام_2.mp4_snapshot_00.56.215
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
ghasemi3.m4v_snapshot_01.58.253
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
ضاد2-1.mp4_snapshot_09.28.836
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
ghasemi7.m4v_snapshot_02.21.107
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد
ghasemi4.m4v_snapshot_00.25.243 copy
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد 10:29
ghasemi2.m4v_snapshot_02.21.474
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد 10:33
Untitled-1 copy
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد 11:32
تلفظ حرف ظاء-1.mp4_snapshot_00.40.772
آیکون بعدا تماشا کنیداضافه شد 07:54